Inflytande och delaktighet för unga vuxna Med intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsningen tar avstamp i Jenny Rosendahls avhandling Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning – i lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer. Föreläsningen lyfter frågor om hur personer som har IF upplever sina möjlighet till delaktighet i ordinarie kommunala fritidsaktiviteter. I studien var sju unga vuxna som har IF medforskare, föreläsningen fokuserar på medforskarnas upplevelser av frågor som rör medborgarskap, delaktighet och situerat lärande. 

Under föreläsningen beskrivs hur en förändringsprocess i en svensk kommuns kultur, demokrati och fritidsförvaltning genomfördes samt hur förändringsprocessen påverkade möjligheten för personer som har IF tillgång till kommunens ordinarie fritids, kultur och demokrativerksamheter. 

Fotografi av Jenny Rosendahl

Jenny Rosendahl


Jenny Rosendahl är fil dr i Specialpedagogik vid Stockholms Universitet. Jenny har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd under deras fritid.

Jennys forskningsfokus är på hur specialpedagogik kan spridas och ta plats i verksamheter utanför skolans fält,  såsom kommunala fritidsverksamheter, kulturverksamheter och  kommunala demokratiska processer.

Foto: Rickard Kilström 

Dela