Du har rätt till bibliotekskort på Karlskoga bibliotek

Karlskoga bibliotek har genomfört och ändrat rutiner så att unga 13-17 år har rätt att skaffa bibliotekskort utan vårdnadshavares underskrift och utan legitimation. 

Barns rätt till ett eget bibliotekskort är en del i att nå målen i kommunens biblioteksplan som handlar om att öka tillgängligheten till läs- och språkfrämjande samt kunskaps- och demokratifrämjande biblioteksverksamhet. Framför allt handlar det om barns rätt till integritet och rätt att informera sig samt främja litteracitet. 

Arbetet kring barns rätt till ett eget bibliotekskort formades när det inom Region Örebro län gjordes en prövning och analys av barnets rätt till ett eget bibliotekskort. När det gäller möjligheten för barn att få ett eget bibliotekskort finns det flera aspekter att ta hänsyn till såsom lagstiftning, till exempel föräldrabalken, barnrättskonventionen, begränsad rättshandlingsförmåga samt praxis. 

I analysen framkommer att barnets bästa vore att barn från och med förskoleklass per automatik borde få tillgång till ett eget bibliotekskort, oavsett vårdnadshavares underskrift eller inte. Vissa kompensatoriska åtgärder skulle behöva vidtas, till exempel säkerställande av rätt till integritet och sekretess samt inga ekonomiska konsekvenser. 

Sedan 2018 är Karlskoga bibliotek ett avgiftsfritt bibliotek, vilket innebär att inga försenings- eller ersättningsavgifter tas ut. I vårt läsfrämjande arbete ser vi det avgiftsfria biblioteket som ett sätt att ta bort hinder, tillgängliggöra utbudet och visa förtroende. Biblioteket är vår gemensamma resurs och vi pratar mycket om förtroendet mellan biblioteket och användare och låntagare emellan. Att vara avgiftsfria gjorde det enklare att ändra och genomföra nya rutiner för unga att skaffa bibliotekskort. 

När prövningen och analysen hade visat att unga kunde ingå den här typen av avtal och biblioteket redan var avgiftsfritt beslöt vi att unga skulle ha rätt att själv skaffa bibliotekskort på Karlskoga bibliotek. Flera kompensatoriska åtgärder behövdes. 

Arbetet är en del av att göra praktik av barnrättskonventionens teoretiska ramverk. 

Fotografi av Anna Blank Åberg.

Anna Blank Åberg


Anna Blank Åberg är bibliotekarie vid Karlskoga bibliotek.

Foto: Anna-Lena Elg

Fotografi av Emma Elofsson.

Emma Elofsson


Emma Elofsson är verksamhetsamordnare vid Karlskoga bibliotek.

Foto: Anna-Lena Elg

Dela