”Är det bara jag som inte fattar nånting?”  

Högskolebibliotekets roll att stödja och stärka studenter samt utbildningar utifrån inkluderandeperspektiv inom akademin. 

Social hållbarhet, inkludering och breddat deltagande är viktiga strävansmål inom högskolan. Bibliotekarier och språkpedagoger fyller här en viktig funktion i kontakt med studenter då de möter dessa på ”neutral mark” som ej betygssättande men ändå i rådgivande roll som seniora akademiker. Vi kan ofta vara studenters första kontakt inom akademin där de kan vara ärliga med sina farhågor gällande kunskaper och behov inför studier på universitet.
  
I våra yrkesroller har vi och våra kollegor över åren mött många olika studenterfarenheter och reflektioner. Utifrån detta presenteras här två fiktiva studenters studieresa och olika utmaningar. Vi kommer även att kort berätta om hur våra uppdrag och roller ser ut, vad vi arbetar med och vilka utmaningar som vi själva upplever.

På den efterföljande workshopen ges deltagarna möjlighet att reflektera vidare och mötas kring hur vi bäst kan stödja studenter och verka för en inkluderande högskola, där språk, skrivande och läsande inte hindrar utan öppnar dörrar för ett tryggt lärande. Hur bemöter vi deras behov och hur kan vi stärka studenterna att tro på sin förmåga?   

Fotografi av Ulrika Lindén

Ulrika Lindén


Ulrika Lindén är bibliotekarie och samordnare för Umeå universitetsbiblioteks läs- och skrivstödsgrupp. Styrgruppsmedlem i Svensk biblioteksförenings Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning samt ingår i Myndigheten för tillgängliga mediers referensgrupp för högskolefrågor.

Att få jobba med studenter som har läs- och skrivnedsättning ger mig yrkesstolthet och en vilja att ständigt utveckla mina kunskaper inom området. 

Foto: Privat

Fotografi av Maria Wiklund

Maria Wiklund


Maria Wiklund är språkkoordinator och pedagog på SLU-biblioteket vid avdelningen Pedagogiskt stöd och lärandemiljöer. Hon undervisar i akademiskt språk och generella kompetenser, ger pedagogiskt stöd till lärare och arbetar med kursutveckling kring litteracitet.

Som pedagog tror jag på att arbeta relationsbyggande och att verka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett tryggt lärande.  

Foto: Privat

Dela